Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

Rejestracja bezrobotnych

Opublikowane przez: Administrator BIP
Data publikacji: 11-02-2008
Data ostatniej modyfikacji: 11-02-2008 | 14:25

Sprawa: Rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy. Zbieranie i rozpatrywanie materiału dowodowego oraz opracowywanie projektów decyzji w celu przedstawienia do podpisu.
Miejsce załatwienia sprawy: Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie, ul Tadeusza Kościuszki 141, pok. nr 2
”Rejestracja bezrobotnych”, tel. (016) 6320851 wew. 257
Komórka odpowiedzialna: Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji
Wymagane dokumenty: Rejestracja i ewidencja bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te osoby niezbędnych dla ustalenia ich statusu i uprawnień danych osobowych, informacji oraz dokumentów:
  1. dowód osobisty, a w przypadku osób niepełnoletnich - tymczasowy dowód osobisty lub legitymację szkolną,
  2. dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły (np. zaświadczenie, indeks) lub zaświadczenie ukończenia kursu,
  3. świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień ( np. w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku osób składających wniosek o ustalenie prawa do świadczenia przedemerytalnego: zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7), karta zasiłkowa; w przypadku osób po odbyciu zasadniczej służby wojskowej: książeczka wojskowa),
  4. dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada.
Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów powyżej wymienionych, przedkłada orzeczenie uprawnionego organu.
Opłaty: Podania i załączniki do podań, czynności urzędowe w sprawach zatrudnienia nie podlegają opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie są załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi. Załatwienie sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Tryb odwoławczy i opłaty: Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego wniesione za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego (Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie, ul Tadeusza Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów) w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Odwołanie nie podlega opłacie
Uwagi: Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego jest obowiązana przekazać powiatowemu urzędowi pracy oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4.

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1-3, lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta (kierownik powiatowego urzędu pracy) może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna