Dzisiaj jest: piątek, 23 kwietnia 2021
Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
Drukuj

Przedmiot działalności i kompetencje

Opublikowane przez: Administrator BIP
Data publikacji: 11-02-2008
Data ostatniej modyfikacji: 11-02-2008 | 13:10

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie wykonuje zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych poszukujących pracy jak również z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zakres właściwości terytorialnej PUP Lubaczów obejmuje teren powiatu lubaczowskiego, a to:

 1. miasto Lubaczów
 2. miasto i gmina Cieszanów
 3. miasto i gmina Narol
 4. miasto i gmina Oleszyce
 5. gmina Horyniec
 6. gmina Lubaczów
 7. gmina Stary Dzików
 8. gmina Wielkie Oczy
Zadania realizowane przez PUP z zakresu administracji rządowej
 1. rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie uprawnionych zasiłków i innych świadczeń pieniężnych,
 2. przyznawanie i wypłacanie uprawnionym osobom świadczeń przedemerytalnych oraz wypłacanie zasiłków przedemerytalnych,
 3. prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
 4. wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza miejsce stałego zamieszkania,
 5. wydawanie decyzji w sprawach o:
  • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,
  • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium lub świadczenia przedemerytalnego oraz wstrzymaniu , zawieszeniu , wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku przedemerytalnego,
  • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
  • refundowaniu pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 6. wydawanie innych decyzji w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw,
 7. wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach.
Zadania samorządu powiatowego realizowane przez PUP :
 1. Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników,
 2. Podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków,
 3. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 4. Inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek i ścisła współpraca w tym zakresie z izbą rolniczą w odniesieniu do bezrobotnych zamieszkałych na wsi,
 5. Inicjowanie i finansowanie;
  • prac interwencyjnych,
  • robót publicznych,
  • zatrudnienia absolwentów,
  • programów specjalnych,
  • szkoleń.
 6. Refundowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 7. Współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w Lubaczowie w zakresie ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, a w szczególności rozdziału i wykorzystania środków Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 8. Inicjowanie i wspieranie działalności Klubu Pracy.
 9. Opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w powiecie na potrzeby wojewódzkiego urzędu pracy oraz powiatowej rady zatrudnienia.
 10. Inicjowanie i Realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zwolnieniami grupy pracowników z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna