Dzisiaj jest: środa, 8 grudnia 2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Drukuj

16. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie

Dane adresowe:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie
ul. Kościuszki 161
37-600 Lubaczów

tel. (0 16) 632 15 36
e-mail:
http://www.zs-lubaczow.com/pbp/

Powiatowa Biblioteka w Lubaczowie, zwana dalej „Biblioteką" została utworzona na podstawie Uchwały Rady Powiatu Lubaczowskiego Nr XXTV7 216 /2005 z dnia 20 października 2005r.

Podstawą prawną funkcjonowania Biblioteki jest:

 1. ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz.539 z poźń zm),
 2. ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
 3. kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2001r., Nr 13, poz.123),
 4. ustawa z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym( tekst jednolity Dz. U.
 5. z 2001r. nrl42, poz.1592 z późń. zm.),
 6. Statut.
Siedzibą Biblioteki jest Zespół Szkół im gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie a terenem jej działania Powiat Lubaczowski.

Organizatorem Biblioteki jest Powiat Lubaczowski.

Biblioteka jest jednostka organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego.

Biblioteka jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury Powiatu i posiada osobowość prawną.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Powiatu. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

Biblioteka używa pieczęci okrągłej, zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę Biblioteki w brzmieniu : „Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie".

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka jest publiczną biblioteką Powiatu Lubaczowskiego.
Celami Biblioteki są:
 • zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców Powiatu,
 • rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców,
 • upowszechnianie wiedzy i nauki,
 • rozwój kultury, a szczególnie zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego.
Do podstawowych zadań Biblioteki należy :
 1. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych zwłaszcza młodzieży szkół średnich i studentów oraz dotyczących wiedzy o powiecie lubaczowskim oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny , naukowy i gospodarczy,
 2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
 3. badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie,
 4. udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
 5. sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne następujących zadań:
  • gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,
  • sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
  • działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,
  • wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.
 6. realizacja innych zadań uzgodnionych z organizatorem i Wojewódzką Biblioteką Publiczną.
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

Dyrektor kieruje biblioteką, reprezentuje ją na zewnątrz, czuwa nad jej mieniem i jest za nią odpowiedzialny.

Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Lubaczowskiego.

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej a w miarę potrzeby mogą być zatrudniani pracownicy administracyjni.

Pracowników biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów obowiązujących dla bibliotek publicznych.

Bibliotekę stanowi księgozbiór uniwersalny oraz komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych czytelników.

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadany przez Dyrektora.

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansowana zasadach określonych dla instytucji kultury

Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków.

Działalność Biblioteki jest finansowana z :
 • budżetu Powiatu Lubaczowskiego,
 • dochodów własnych,
 • darowizn otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych
 • innych źródeł.
Opłaty mogą być pobierane :
 • za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczanie międzybiblioteczne ,
 • za wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
 • w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
 • za uszkodzenia, zniszczenia, nie zwrócenie w terminie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.
Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna