Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody

- Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gmin

- Wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałow i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne

- Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w przypadkach losowych niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania gospodarki leśnej

- Wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków z budż. państ. na całk. lub częśc. pokrycie kosztów zales. grunt. przeznacz. do zalesienia w miejscowym pl. zagosp. przestrz. lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu

- Wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków z budż. państ. na odnowienie lub przebudowę drzewostanu w lasach nie stanowiących włas.i Sk. Państwa, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddział. gazów i pyłów

- Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawienie właścicielowi lasu świadectwa legalności pozyskania drewna

- Wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

- Ocena udatności upraw leś. w 4 lub 5 roku od zalesienia, założonych na podstawie przep. o wspier. rozw. obsz. wiej. ze środ. pochodz. z Sekcji Gwarancji Europej. Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europej. Fund. na Rzecz Prog. Roz.Obsz.Wiejskich

- Wydawanie decyzji w sprawie przekazania na nabywcę, praw i obowiązków związanych z prowadzeniem upraw leśnych w przypadku sprzedaży gruntu, na którym znajduje się uprawa leśna założona w oparciu o przepisy ustawy o przezn. gruntów rolnych do zalesienia

Wydawanie zaświadczeń dotyczących informacji, że inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, planowane na działkach leśnych, nie są sprzeczne z zapisami w uproszczonym planie urządzania lasu lub decyzją starosty

Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia nieruchomości dokumentacją uproszczonego planu urządzenia lasu, w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawne

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna