Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

- Zatwierdzanie statutu Spółki Wodnej

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 10-12-2010
Data ostatniej modyfikacji: 11-03-2019 | 12:21

Zatwierdzanie statutu spółki wodnej
1. Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o zatwierdzenie statutu spółki wodnej.
2. Utworzenie spółki wodnej następuje w drodze porozumienia co najmniej 3 osób fizycznych bądź prawnych, zawartego w formie pisemnej. Do utworzenia spółki wodnej wymagane jest uchwalenie statutu spółki wodnej przez zainteresowane osoby oraz dokonanie wyboru organów spółki.
3. Spółki wodne mogą być tworzone do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

 • Zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody,
 • Ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • Ochrony przed powodzią,
 • Melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
 • Wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych,
 • Utrzymywania wód.


Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości, użytkowników

Czas realizacji

Decyzja zatwierdzająca statut spółki wodnej wydawana jest nie zwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o zatwierdzenie statutu spółki wodnej, z wyszczególnieniem:

 • nazwę i siedzibę spółki oraz teren jej działalności,
 • cel spółki oraz sposób i środki służące do osiągnięcia tego celu,
 • zasady ustalania wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki, adekwatnych do celów spółki,
 • zasady ustalania należności za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w przypadku prowadzenia działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku.
 • prawa i obowiązki członków spółki,
 • ograniczenia praw członków dotyczące ich gruntów i obiektów niezbędnych do wykonywania zadań spółki,
 • warunki przyjmowania nowych członków oraz wykluczenia członków ze spółki,
 • warunki następstwa prawnego członków spółki,
 • organy spółki, ich skład, zasady powoływania i odwoływania oraz zakres działania,
 • zasady nawiązywania stosunku pracy w ramach spółki,
 • przypadki wymagające zwołania walnego zgromadzenia,
 • czas trwania spółki oraz sposób jej rozwiązania lub likwidacji,
 • warunki zaciągania zobowiązań i udzielania pełnomocnictw do reprezentowania spółki,
 • przeznaczenie mienia pozostałego po rozwiązaniu lub likwidacji spółki.


2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lubaczowa lub Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, bądź na rachunek Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, nr konta 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje wniesienie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2268.
2. Ustawa  z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1044).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096)

Dane urzędu

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Dane adresowe

ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Miejsce składania dokumentów

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  I piętro, pok. Nr 19 albo w Sekretariacie Starostwa, pok. Nr 9

Dni i godziny

Pon - pt   700  - 1500

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna