Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 12-04-2018
Data ostatniej modyfikacji: 08-07-2019 | 12:47

 

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z  art. 41 ust.1, ust.2

i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 922 z późn. zm.). W oparciu o złożony wniosek wydaje się wnioskodawcy zezwolenie.

 

Kogo dotyczy

 

Obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów dotyczy posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie odpadów.

 

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji,

w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

Wymagane dokumenty

Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Zgodnie
z art.42 ust.1 w/w ustawy o odpadach wniosek zawiera:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

5)wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;

6)wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

7)wskazanie całkowitej pojemności (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

8) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

9) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

10) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

11) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

12) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

13) Proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach

14) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Załączniki:

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł za zezwolenie na zbieranie odpadów
 • Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa lub prokury
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku  o odpadach, o ile jest wymagany.
 • Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
 • Postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
 • Zaświadczenie/a o niekaralności:
 • - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 • - wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 • za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
 • Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Oświadczenie/a o niekaralności:
 • - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 • - wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 • za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach*
 • Oświadczenie/a, że w stosunku do:
 • - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
 • - posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
 • w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach*
 • Oświadczenie/a, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach*
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

Opłaty

 

Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł (na podstawie części III ust. 43 c załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U.  2018, poz. 1044). Przedłużenie terminu ważności zezwolenia lub zmiana
warunków wydanego zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości:
a) 50% stawki określonej w punkcie 1, jeżeli zmiana dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie: Urzędu Miasta Lubaczowa lub Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, bądź na rachunek Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy
w Lubaczowie, nr konta 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002

 

Tryb odwoławczy

Od przedmiotowego zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018,  poz. 992 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018, poz. 1044 z późn. zm.)
   

Dane urzędu:

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

 

Numery telefonów

16 632 87 00, 16 632 87 19

 

Numer faks

16 632 87 09

 

Strona BIP

www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, pok. 9, I piętro

 

Dni i godziny

Pon. – Pt. 7:00 – 15:00

 

 

WNIOSEK DO POBRANIA

 

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna