Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 12-04-2018
Data ostatniej modyfikacji: 16-07-2018 | 09:33

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie


1. Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
2. Władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub informacjami przeznaczonymi dla władz publicznych, w zakresie, w jakim nie dotyczy to ich działalności ustawodawczej, a w przypadku sądów i trybunałów - działalności orzeczniczej.
3. Udostępnieniu podlegają informacje dotyczące:
1) stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;
2) emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1;
3) środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;
4) raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;
5) analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków i działań, o których mowa w pkt 3;
6) stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać:
a) stany elementów środowiska, o których mowa w pkt 1,
b) przez elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 - emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, oraz środki, o których mowa w pkt 3.

Kogo dotyczy
Obywateli

Czas realizacji
1. Informacja jest udostępniana nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku..

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
2. Wniosek nie jest konieczny, jeśli informacji nie trzeba wyszukać i może być ona udzielona w formie ustnej

Opłaty
Wysokość opłat za wyszukanie i skopiowanie dokumentów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku  (Dz.U.2010 Nr215, poz. 1415 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej udostępnienie informacji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. D.U.2017, poz. 1405 z późn.zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U.2010 Nr215, poz. 1415 z późn.zm.).
3. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1764 z późn.zm.)
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2017, poz. 1257 z późn.zm.)

Dane urzędu
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Dane adresowe
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Miejsce składania dokumentów
Sekretariat Starostwa
 I piętro, pok. Nr 9

Dni i godziny
Pon - pt   7:00  - 15:00

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna