Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

b) Referat Obsługi Rady - Or.I

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 14-05-2019
Data ostatniej modyfikacji: 04-01-2021 | 09:43

Kierownik: Małgorzata Łakomy
Strony załatwiane są w dniach i godzinach pracy Starostwa.

 

 1. Do podstawowych zadań Referatu Obsługi Rady i Zarządu należy:
 1. obsługa kancelaryjna posiedzeń Zarządu, w tym:
 1. kompletowanie i wysyłanie członkom Zarządu materiałów na posiedzenia Zarządu,
 2. wysyłanie zaproszeń,
 3. protokołowanie,
 4. przekazywanie do realizacji uchwał Zarządu,
 1. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
 2. kompletowanie i przesyłanie radnym materiałów niezbędnych do pracy Rady i Komisji,
 3. protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,
 4.  transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrady Rady,
 5. udostępnianie nagrań obrad Rady w BIP i na stronie internetowej Powiatu,
 6. prowadzenie rejestru:
  1. uchwał Rady,
  2. wniosków i opinii Komisji,
  3. interpelacji i wniosków radnych, 
 7.  przekazywanie Staroście uchwał podjętych przez Radę, interpelacji i zapytań radnych oraz opinii i wniosków z posiedzeń Komisji,
 8. przekazywanie do realizacji właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Starostwa i jednostkom organizacyjnym powiatu uchwał Rady,
 9. koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
 10. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
 11. przekazywanie do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego uchwał Rady,
 12. prowadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat,
 13. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,
 14. udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
 15. sporządzanie listy diet radnych Powiatu,
 16. współdziałanie w zakresie koniecznym dla prac Rady i Komisji z organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
 17. prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”
 18. przygotowywanie projektu uchwały Rady w sprawie podziału Powiatu na okręgi wyborcze,
 19. obsługa kancelaryjna terytorialnych komisji wyborczych, przekazywanie materiałów do archiwum państwowego.

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna