Dzisiaj jest: środa, 3 marca 2021
Imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana
Drukuj

- Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 27-05-2010
Data ostatniej modyfikacji: 27-05-2010 | 08:11

Sprawa: Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.
Podstawa prawna art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.)
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury , Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
ul. Jasna 1 pok. 20 - 24 (I piętro)
Komórka odpowiedzialna: Wydział Architektury , Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Wymagane dokumenty:
 1. Zgłoszenie robót budowlanych /rozbiórkowych/ nie wymagających pozwolenia na budowę. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia.
 2. Załączniki:
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora o ile upoważnienie zostało udzielone.
Opłaty: Brak opłat
Termin załatwienia sprawy: Brak stanowiska organu w terminie 30 dni oznacza przyjęcie zgłoszenia.
Tryb odwoławczy i opłaty: Znajduje zastosowanie jedynie w razie sprzeciwu Starosty Lubaczowskiego wyrażonego w formie decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Wniesienie odwołania wymaga dokonania opłaty skarbowej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz. 960 z 2000 r. z późn. zm.) tj. opłaty przy wnoszeniu odwołania:
 1. za podanie - 5,00 zł.
 2. za każdy załącznik - 0,50 zł.
Uwagi:
 • Zgłoszeniu Staroście Lubaczowskiemu - Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego wymaga budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5-21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane tj:
 • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
 • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
 • płyt do składowania obornika,
 • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25m3,
 • naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
 • suszarni kontenerowych o pow. zabudowy do 21 m3
 • budynków gospodarczych, wiat, altan o powierzchni zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki,
 • indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
 • wiat przystankowych i peronowych,
 • budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służącym jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu koleji,
 • wolno stojących kabin telefonicznych,
 • parkometrów z własnym zasilaniem,
 • boisk szkolnych,
 • miejsc postojowych dla samochodów do 10 stanowisk włącznie,
 • obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
 • zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • tymczasowych obiektów budowlanych nie połączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce, w terminie określonym w zgłoszeniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 w/w ustawy, ale nie później niż w okresie 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie nie dotyczy obiektów związanych z przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
 • obiektów gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej , położonych na gruntach Skarbu Państwa oraz robót budowlanych wymienionych w art. 29 ust.2 pkt 1-7,
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2,
 • pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości liczonej od korony pomostu do oka akwenu do 2,5 m służących do
 • umocowania niewielkich jednostek aktywujących jak łodzie,kajaki, jachty
 • uprawiania wędkarstwa
 • rekreacji
 • pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
 • przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
 • urządzeń pomiarowych wraz z ogrodzeniem i drogami wewnętrznymi państwowej służby hydrologiczno -meterologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej,
 • budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz o wysokości powyżej 2,20 m i wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
 • krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach zabytkowych,
 • urządzeń na obiektach budowlanych o wysokości powyżej 3m,
 • rozbiórka budynków i budowli nie będących obiektami zabytkowymi o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości,
 • remoncie dróg, torów i urządzeń kolejowych,
 • rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę - jeżeli nie podlegają ochronie jako dobra kultury,
 • budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
 • Starosta Lubaczowski może nałożyć, w drodze decyzji obowiązek uzyskania:
 • pozwolenia na budowę określonych obiektów lub wykonanie robót budowlanych, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
 • zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 • pozwolenia na rozbiórkę obiektów jeżeli rozbiórka tych obiektów:
 • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
 • wymaga zachowania warunków, od spełnienia, których może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Architektury i Budownictwa - pokój nr13-15 I piętro). Wezwanie następuje na podstawie wezwania administracyjnego ( art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego) Inwestor zobowiązany jest zawiadomić Wydział Architektury i Budownictwa o zakończeniu robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna