Dzisiaj jest: środa, 20 czerwca 2018
Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała
Drukuj

Przetargi

Opublikowane przez: Janusz Wojciechowski
Autor dokumentu: Henryk Kuraś
Data publikacji: 28-08-2017,
Data ostatniej modyfikacji: 28-08-2017 | 13:02
Data wytworzenia dokumentu: 25-08-2017

. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

 

Zarząd Powiatu w Lubaczowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490/ - ogłasza ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej
w obrębie Miasto Oleszyce.

Poprzednie przetargi ustne nieograniczone zostały przeprowadzone w terminach: pierwszy - 09 września 2015 r., drugi - 15 kwietnia 2016 r., trzeci - 14 czerwca 2016 r., czwarty – 24 sierpnia 2016 r., piąty - 21 października 2016 r., szósty - 28 grudnia 2016 r., siódmy – 19 kwietnia 2017 r. Przeprowadzone przetargi na sprzedaż działek, objętych ósmym przetargiem, zakończyły się wynikiem negatywnym.

      1. Oznaczenie nieruchomości:

     Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW nr PR1L/00050388/4, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: 921/5 o pow. 0,0896 ha, 921/6 o pow. 0,0850 ha, 921/7 o pow. 0,0875 ha, 921/21 o pow. 0,0904 ha, 921/22 o pow. 0,0900 ha, 921/23 o pow. 0,0900 ha, 921/24 o pow. 0,0900 ha, 921/25 o pow. 0,0950 ha.

2. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Oleszyce, w południowo-wschodniej części miasta, w odległości ok. 1 km. od jego centrum, w którym znajduje się większość placówek handlowych i usługowych. W bliskim sąsiedztwie znajduje się kompleks budynków Zespołu Szkół w Oleszycach. Od północy nieruchomość graniczy z terenami zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej. W okolicy nieruchomości znajdują się punkty handlowe. Działki posiadają pośredni dostęp do energii elektrycznej, sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telefonicznej oraz gazowej.

      3. Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 21.11.2011 r. znak: BGP 6730.29.2011 (Nr 34/2011) przedmiotowe działki, wchodzące w skład nieruchomości, położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nieruchomości tej zostały ustalone warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Zabudowa terenu wydzielonego z działki nr 921 obr. Nr 0001 Miasto Oleszyce budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (w ilości 17 szt. na wydzielonych działkach) wraz z wydzieleniem dróg wewnętrznych – dojazdu do działek budowlanych, zaplecza Zespołu Szkół oraz ogródków działkowych”.

 

4. Cena nieruchomości netto (bez podatku VAT):

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

w ha

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Minimalne postąpienie

1

2

3

4

5

6

1

921/5

0,0896

22 531 zł

2 253 zł

230 zł

2

921/6

0,0850

21 398 zł

2 140 zł

220 zł

3

921/7

0,0875

23 108 zł

2 311 zł

240 zł

4

921/21

0,0904

24 591 zł

2 459 zł

250 zł

5

921/22

0,0900

23 143 zł

2 314 zł

240 zł

6

921/23

0,0900

22 405 zł

2 241 zł

230 zł

7

921/24

0,0900

22 405 zł

2 241 zł

230 zł

8

921/25

0,0950

20 271 zł

2 027 zł

210 zł

Razem:

0,7175

179 852 zł

17 986 zł

1 850 zł

 

 

         

      Do ceny ustalonej w przetargu doliczony będzie podatek VAT (23%).

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ulicy Jasnej 1, I piętro, pokój nr 15.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu z adnotacją: „wpłata wadium na nieruchomość położoną w obrębie Miasto Oleszyce, działka nr ........”, na konto bankowe pod nazwą: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Bank Spółdzielczy Lubaczów Nr 57 9101 0003 2001 0003 6650 0008 w terminie do dnia 29 września 2017 r.

7. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

     Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od  zawarcia umowy sprzedaży.

10. Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej /z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.

11. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

12. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

        14. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonych przetargów z ważnych powodów.

15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, pokój nr 41 lub 39, tel. 16/ 632-87-41 lub 16/632-87-39.

16. Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowane
na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.lubaczow.powiat.pl/przetargi/
i w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

 

Lubaczów, dnia 25.08.2017 r.

Starosta

mgr inż. Józef Michalik

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna