Dzisiaj jest: poniedziałek, 20 listopada 2017
Imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
Drukuj

Karta usługi - Dotacje dla organizacji pozarządowych - wzory druków, ofert i sprawozdań

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 24-10-2016
Data ostatniej modyfikacji: 24-10-2016 | 13:13

Karta usługi - Dotacje dla organizacji pozarządowych

Usługa umożliwia przyznanie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacji na realizację zadań publicznych powiatu wymienionych w Rocznym Programie Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok.

Kogo dotyczy
Organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czas realizacji

I. W trybie konkursu ofert - termin składania ofert - co najmniej 21 dni od daty ogłoszenia konkursu, termin jest zawsze podany   w ogłoszeniu o konkursie (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami). Zarząd Powiatu Lubaczowskiego w drodze uchwały ogłasza konkurs ofert, również w drodze uchwały  powołuje komisję, która dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały. Podstawą uruchomienia dotacji jest zawarcie umowy z oferentem, którego oferta została wybrana w drodze konkursu. Wyniki konkursu ze wskazaniem podmiotu otrzymującego dotację, nazwy zadania publicznego, wysokości przyznanych środków publicznych upublicznia się: w BIP, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

II. W trybie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami) – z własnej inicjatywy organizacji – składanie ofert jest bezterminowe. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od wpłynięcia oferty, upublicznia się ofertę: w BIP, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 7 dni i po ocenie celowości realizacji zadania przez Zarząd Powiatu zawierana jest umowa o dotację.

W przypadku otrzymania dotacji zarówno w trybie konkursu ofert jak i w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiot po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia sprawozdania na drukach określonych  w niżej wymienionych przepisach prawnych.

Wymagane dokumenty

I. Dla zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o których mowa w ustawie  z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz  do trybów nadzwyczajnych ( pozakonkursowych ), o których mowa w art. 11a-11c  stosuje się :
- wzór oferty realizacji zadania publicznego zał. nr 1
- wzór  sprawozdania z wykonania zadania publicznego zał. nr 2,
 które określa  rozporządzenie  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia  17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów  dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r., poz.1 300).

II. Dla zadań  realizowanych  przez organizacje pozarządowe w trybie   przewidzianym w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się :

- uproszczony wzór oferty zał .nr 3
-uproszczony  wzór sprawozdania  zał. nr 4,

które określa  rozporządzenie Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego ( Dz. U. z 2016 r., poz.570).

Do oferty powinna być dołączona kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Dodatkowe informacje:
Nazwy zadań publicznych realizowanych w danym roku znajdują się w Rocznym Programie Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi na dany rok.
W trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie usługa umożliwia z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego z inicjatywy organizacji, spełniającego łącznie następujące warunki:
- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 10 tys. zł,
- zadanie publiczne ma być realizowane nie dłużej niż 90 dni.

Opłaty skarbowe:
Brak opłat.


Tryb odwoławczy i skargowy:
Ustawodawca nie określa trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami).
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie  wzoru ofert i ramowych wzorów umów  dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych  zadań  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)
3) Rozporządzenie Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego ( Dz. U. z 2016 r., poz.570).
3) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)
 
Dane urzędu
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
Numer telefonu
(016) 632 87 00
Numer faksu
(016) 632 87 09
Strona BIP
http://www.lubaczow.powiat.pl/bip/

Miejsce złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (I piętro, pok. nr 9), lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Dni i godziny
pon. – pt. 7 00 – 15 00

Pliki do pobrania:

I .w trybie otwartego konkursu ofert:
1. Oferta na realizację zadania z zakresu pożytku publicznego- zał. nr 1
2. Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu pożytku publicznego - zał .nr 2
 
 
II. w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1. Oferta na realizację zadania z zakresu pożytku publicznego - zał nr 3
2. Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu pożytku publicznego  - zał. nr 4

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna