Dzisiaj jest: środa, 16 stycznia 2019
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Drukuj

Ogłoszenia

Opublikowane przez: Janusz Wojciechowski
Autor dokumentu: ZS
Data publikacji: 05-01-2018,
Data ostatniej modyfikacji: 05-01-2018 | 14:36
Data wytworzenia dokumentu: 05-01-2018

. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR PARTNERA DO PROJEKTU

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR PARTNERA DO PROJEKTU

 

Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie  w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  (Dz.U. 2016 poz. 217) występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX  Jakość Edukacji
i kompetencjiw regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, ogłasza otwarty konkurs na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pt.: Modernizacja istniejących i nowe kierunki kształcenia szansą na zatrudnienie absolwentów w warunkach innowacyjnej gospodarki ”.

 1. CEL PARTNERSTWA

1.Wspólne opracowanie i realizacja projektu pt.: Modernizacja istniejących i nowe kierunki kształcenia szansą na zatrudnienie absolwentów w warunkach innowacyjnej gospodarki ”  mającego na celu wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

2.Nawiązanie współpracy z firmami w poszczególnych branżach:

a) Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

b) firmy branży budowlanej

c) firmy/zakłady mechaniczne, mechatroniczne lub pokrewne.

 

 1. ZAKRES I ZASADY PARTNERSTWA

W  ramach Projektu planuje się realizację następujących zadań:

 1. Opracowanie diagnozy przez beneficjenta wskazując na zapotrzebowanie rynku pracy na zawody, które zamierza otworzyć lub zmodernizować w ramach projektu
  w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie na podstawie badań analiz, prognoz dotyczący zapotrzebowania rynku pracy na określone kwalifikacje
  i wykształcenie.
 2. Otwarcie nowego kierunku kształcenia w zawodzie – Górnik eksploatacji otworowej kod zawodu 811301
 3. Modernizacja kierunku kształcenia w zawodzie już nauczanym- technik mechanik i technik budownictwa.
 4. Opracowanie programu nauczania dla nowego oraz modyfikowanego kierunku kształcenia w ścisłej współpracy z partnerem w celu dostosowania oferty edukacyjnej w szkole i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego rynku pracy
 5. Udział Pracodawcy-Partnera w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach nowo utworzonych oraz modernizowanych w charakterze egzaminatora
  lub obserwatora.
 6. Objęcie praktykami/stażami zawodowymi u Pracodawcy-Partnera wg programu praktyk/staży ściśle wynikających z programu nauczania dla nowego zawodu i/lub modernizowanego:
 1. nauczycieli przedmiotów zawodowych i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu w minimalnym wymiarze 160 godzin;
 2. uczniów kierunku nowo utworzonego i/lub zmodernizowanych w ramach projektu w minimalnym wymiarze 300 godzin i nie więcej niż 970 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia przez cały okres trwania projektu.

 

 1. OBOWIĄZKI PARTNERA

 

 1. Opracowanie wspólnie z Powiatem Lubaczowskim/Zespołem Szkół im. gen .J. Kustronia w Lubaczowie prowadzący kształcenie zawodowe podstawy programowej dla nowego i modernizowanych kierunków kształcenia w celu dostosowania oferty edukacyjnej w szkole do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy;
 2. Wyznaczenie pracowników/ pracownika do wzięcia udziału w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach nowych i modernizowanych w charakterze egzaminatorów lub obserwatorów;
 3. Objęcie praktykami/stażami wg programu praktyk/staży ściśle wynikającego z programu nauczania dla nowego i modernizowanego zawodu.
 4. Zapewnienie praktykantom/stażystom przyjmowanym na praktykę lub staż zawodowy warunków określonych w Regulaminie konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17, dostępny pod poniższym adresem: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1672-9-4-poprawa-jakosci-ksztalcenia-zawodowego-nabor-nr-rppk-09-04-00-ip-01-18-019-17

 

 1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

 

 1. Spełnia warunki określone w Regulaminie konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17 , tj. Partnerem mogą być wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych  ( nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)- Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym konkursie
 2. Jest pracodawcą, który jest żywotnie zainteresowany rozwojem kształcenia młodzieży i docelowo zatrudnieniem absolwentów nowoutworzonych lub zmodernizowanych kierunków kształcenia- Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym konkursie
 3. Nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do funduszy europejskich- Załącznik nr 3 do ogłoszenia o otwartym konkursie

 

 

 1. KRYTERIA WYBORU:

 

 1. Kryteria formalne:
 1. Zgłoszenie konkursowe  (dalej zwane „zgłoszeniem”) zostało złożone
  we wskazanym terminie i miejscu.
 2. Wraz ze zgłoszeniem złożono wszystkie wymagane dokumenty;
 3. Zgłoszenie jest podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Partnera.
 1. Kryteria merytoryczne:
 1. Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa;
 2. Posiada potencjał społeczny rozumiany jako zdolności społeczne, kapitał społeczny w postaci umiejętności do samoorganizowania się i współpracy oraz zaangażowania w poprawę sytuacji grupy docelowej na rynku pracy;
 3. Posiada potencjał techniczny ( w tym sprzęt i warunki lokalowe), kadrowy
  i organizacyjny, pozwalający na realizację projektu;
 4. Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze;

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

 

 1. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów ( oryginał lub uwierzytelniona kopia):
 1. Wypełnionego „Formularza Oferty” w oparciu o zamieszczony wzór w ogłoszeniu o otwartym konkursie na wybór Partnera do projektu na stronie internetowej: www.lubaczow.powiat.pl
 2. Wypełnionych „Oświadczeń” w oparciu o zamieszczone wzory w ogłoszeniu
  o otwartym konkursie na wybór Partnera do projektu - Załącznik nr 1,2,3.
 1. Oferty należy dostarczyć do siedziby Powiatu Lubaczowskiego osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich, na adres, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Otwarty nabór na Partnera w projekcie w ramach konkursu nr: RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17, do dnia 29.01.2018 r. do godz. 09:00.

4. W przypadku ofert wysłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty na adres Powiatu Lubaczowskiego.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zgodnie z zapisami art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oferty przyjmowane są przez okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia.

 

 1. PROCEDURA KONKURSOWA

 

 1. Informacja o konkursie i regulaminie umieszczone są na stronie internetowej: www.lubaczow.powiat.pl
 2. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Powiatu Lubaczowskiego.
 3. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. Jej pracami kieruje Przewodniczący Komisji.
 4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcie w dniu 29.01.2018 r.
 5. Każdy z członków Komisji Konkursowej weryfikuje oferty zgłoszone przez Partnerów-oferentów w drodze otwartego konkursu, pod względem formalnym
  i merytorycznym, według kryteriów określonych w pkt.V Regulaminu.
 6. Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół.
 7. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Partnera do wspólnej realizacji Projektu.
 8. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wynikach postępowania konkursowego. Informacja  będzie opublikowana na stronie internetowej : www.lubaczow.powiat.pl w terminie 3 dni roboczych od dnia podjęcia ostatecznej decyzji przez Komisję Konkursową.
 9. Z Partnerem/Partnerami wyłonionymi w toku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o partnerstwie w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna