Dzisiaj jest: piątek, 23 kwietnia 2021
Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
Drukuj

XIV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 02-12-2019
Data ostatniej modyfikacji: 04-12-2019 | 12:11

1 Wprowadzenie zmian do porządku obrad – wyniki głosowania
2 Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie  - wyniki głosowania
3 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.  - wyniki głosowania
4 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie zmiany uchwały  Nr XX/122/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły – wyniki głosowania
5 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/250/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania   i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli – wyniki glosowania
6 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym  w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie – wyniki głosowania
7 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie – wyniki głosownia
8 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie wyniki głosowania
9 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkól im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie – wyniki głosowania
10 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Oleszycach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Oleszycach wyniki głosowania
11 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie  w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie – wyniki głosownia
12 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół w Oleszycach w pięcioletnie Technikum  w Zespole Szkół w Oleszycach wyniki głosowania
13 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół w Oleszycach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Oleszycach - wyniki głosowania
14 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie Technikum Uzupełniające wchodzących w skład Zespołu J Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie – wyniki głosowania
15 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lubaczowskiego – wyniki głosowania
16 Głosowanie w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
17 Głosowanie w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
18 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przekazania petycji  do rozpatrzenia zgodnie z właściwością  - wyniki głosowania
19 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów  - wyniki głosowania
20 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu z dnia 30 października 2019r. w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej – wyniki głosowania
21 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej – wyniki głosowania
22 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia skargi  na działanie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie – wyniki głosowania
23 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Starosty Lubaczowskiego – wyniki głosowania
24 Podjęcie Uchwały  Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcie Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2022 -  wyniki głosowania
25 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubaczowski porozumienia o współpracy z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznym i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie wyniki głosowania.
26 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubaczowski porozumienia o współpracy z Powiatem Tomaszowskim – wyniki głosowania
27 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019 r.-  wyniki głosowania
28 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie –wyniki głosowania
29 Podjęcie Uchwały  Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu w Lubaczowie do składu Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie –wyniki głosownia
30 Podjęcie Uchwały  Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie –wyniki głosowania
31 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego w 2020 r.- wyniki głosowania
32 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 roku –wyniki głosowania
33 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zasad używania herbu   i flagi Powiatu Lubaczowskiego  - wyniki głosowania

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna