Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

6. Informacja o sposobie dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w BIP

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 22-01-2010
Data ostatniej modyfikacji: 22-01-2010 | 12:50

Informacje nie zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej, a będące w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Lubaczowie udostępnia się na wniosek złożony przez zainteresowaną osobę w sekretariacie w godzinach pracy starostwa t.j. od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godz. od 700 do 1500.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w formie decyzji. Do decyzji stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, z tym, że

  • Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  • Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje podmiotów, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Podmiotem odpowiedzialnym za udostępnianie informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie jest Starosta Lubaczowski.

Ankieta

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna